SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméneje www.misijneprazdniny.sk je Spoločnosť Božieho Slova IČO: 00586757 so sídlom: Kalvária 3, Nitra 949 01, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len "Dotknutá osoba"), ktoré vykonáva prevádzkovateľ (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby pri odoslaní registračného formulára, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom registrácie Dotknutej osoby na MISJNÉ PRÁZDNINY sú: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, telefónne číslo Dotknutej osoby a telefónne číslo zákonného zástupcu Dotknutej osoby. Osobné údaje budú spracované po dobu 2 rokov. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovaní.

Odoslaním registračného formulára súhlasí Dotknutá osoba so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas udeľuje Dotknutá osoba po dobu 2 rokov od odoslania registračného formulára. Odoslaním registračného formulára súčasne Dotknutá osoba potvrdzuje, že súhlas Prevádzkovateľovi udeľuje slobodne. Ak Dotknutá osoba nedovŕšila 18 rokov, súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákonný zástupca Dotknutej osoby, pričom zákonný zástupca Dotknutej osoby súhlas udeluje po dobu 2 rokov od odoslania registračného formulára a súčasne súhlas Prevádzkovateľovi udeľuje slobodne.